Regulamin klubu

(członkostwo 12 miesięczne)

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

DEFINICJE

 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:
  1. Członek Klubu – osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki
  2. Członkostwo – okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu
  3. miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
  4. Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw);
  5. Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
  6. Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy. Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu
  7. Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo;
  8. Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej.
  9. Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub;
  10. Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy;
  11. Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień:
   • pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia
   • kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca
  12. Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu;
  13. Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu.
  14. Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu
  15. członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu),
  16. upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub
  17. Member Privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa
  18. Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwy do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

CZŁONKOSTWO

 1. Członkostwa w klubie zawierane jest na czas określony na 12 miesięcy (12 pełnych miesięcy).Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązywania Umowy, złoży rezygnację w Strefie Klienta po uprzednim zalogowaniu na swoje konto. Składki członkowskie pozostają bez zmian. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
 2. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków:
  1. rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place.
  2. pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych);
  3. weryfikacja danych wprowadzonych do systemu z dokumentem tożsamości przez pracownika Holmes Place przy pierwszej wizycie.
  4. uiszczenie opłaty członkowskiej/proraty oraz opłaty wstępnej;
  5. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy.
 4. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub.
 5. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę.Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.
 6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty/pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej.
 7. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta.
 8. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni:
  1. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
  2. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu.
 9. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące.
 10. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu.
 11. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

PŁATNOŚCI

 1. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:
  1. Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front)
  2. miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
  3. W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu.
  4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym;
  5. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo;
  6. Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

KORZYSTANIE Z KLUBU

 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:
  1. Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;
  2. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
  3. Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów.
  4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;
  5. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
  6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa;
  7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
  8. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu;
  9. Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  10. Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;
  11. Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach.
  12. Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
  13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki.
  14. Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp.
 2. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
  • brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny,
  • używać dezodorantów,
  • używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej,
  • zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,
  • zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.
 3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 4. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 5. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Holmes Place Poland Sp. z o.o.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
  1. Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
  2. art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
  3. art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 3. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.
 4. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 6. Holmes Place udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 3. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place.
 4. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 5. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 6. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 7. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 8. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 9. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 10. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 11. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34.
 12. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 13. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.
 14. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu.
 15. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwag lub reklamacji.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 17. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pla członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od dn. 31.10.2016

Regulamin klubu

(członkostwo flexi)

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJE

 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:
  1. Członek Klubu– osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki określone w punkcie 3 poniżej;
  2. Członkostwo – okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu
  3. miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
  4. Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw);
  5. Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
  6. Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy.Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu
  7. Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo;
  8. Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej.
  9. Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub;
  10. Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy;
  11. Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień:
   • pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia
   • kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca
  12. Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu;
  13. Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu.
  14. Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu
  15. członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu),
  16. upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub
  17. Member Privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa
  18. Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwy do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

CZŁONKOSTWO

 1. Członkostwo w klubie zawierane jest na czas określony na 3 miesięcy (3 pełnych miesięcy). Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 3 miesięcy obowiązywania Umowy, złoży rezygnację w Strefie Klienta po uprzednim zalogowaniu na swoje konto. Składki członkowskie pozostają bez zmian. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując jedno (1)-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym została zgłoszona dyspozycja online w Strefie Klienta. System poinformuje Cię o dacie zakończenia członkostwa. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
 2. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków:
  1. rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place.
  2. pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych);
  3. uiszczenie opłaty członkowskiej/proratyorazopłaty wstępnej;
  4. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub.Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy.
 4. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub.
 5. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów:telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę.
 6. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.
 7. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty/pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej.
 8. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta.
 9. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni:
  1. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
  2. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.
   W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu.
 10. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące.
 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu.
 12. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

PŁATNOŚCI

 1. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:
  1. Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front)
  2. miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
  3. W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu.
  4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym;
  5. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo;
  6. Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

KORZYSTANIE Z KLUBU

 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:
  1. Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;
  2. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
  3. Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów.
  4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;
  5. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
  6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa;
  7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
  8. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu;
  9. Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  10. Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;
  11. Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach.
  12. Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
  13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki.
  14. Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp.
 2. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
  • brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny,
  • używać dezodorantów,
  • używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej,
  • zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,
  • zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.
 3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 4. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 5. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim wykupieniem treningów personalnych).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Holmes Place Poland Sp.z o.o.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
  1. Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
  2. art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
  3. art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 3. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.
 4. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 6. Holmes Place udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 3. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place.
 4. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 5. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 6. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 7. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 8. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 9. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 10. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 11. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34.
 12. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 13. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.
 14. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu.
 15. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwag lub reklamacji.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 17. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pla członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od dn. 31.10.2016

Regulamin klubu

(członkostwo 12 miesięczne- up-front)

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJE

 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:
  1. Członek Klubu – osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki określone w punkcie 3 poniżej;
  2. Członkostwo – okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu
  3. miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
  4. Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw);
  5. Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
  6. Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy. Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu
  7. Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo;
  8. Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej.
  9. Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub;
  10. Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy;
  11. Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień:
   • pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia
   • kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca
  12. Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu;
  13. Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu.
  14. Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu
  15. członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu),
  16. upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub
  17. Member Privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa
  18. Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwy do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

CZŁONKOSTWO

 1. Członkostwa w klubie zawierane jest na czas określony na okres 12 miesięcy.
 2. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków:
  1. rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place.
  2. pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych);
  3. weryfikacja danych wprowadzonych do systemu z dokumentem tożsamości przez pracownika Holmes Place przy pierwszej wizycie.
  4. uiszczenie opłaty członkowskiej/proraty oraz opłaty wstępnej;
  5. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy.
 4. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub.
 5. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę.
  Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.
 6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty / pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej.
 7. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta.
 8. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni:
  1. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
  2. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.
   W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu.
 9. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące.
 10. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu.
 11. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

PŁATNOŚCI

 1. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:
  1. Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front)
  2. miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
  3. W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu.
  4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym;
  5. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo;
  6. Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

KORZYSTANIE Z KLUBU

 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:
  1. Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;
  2. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
  3. Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów.
  4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;
  5. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
  6. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu;
  7. Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  8. Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;
  9. Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach.
  10. Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
  11. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki.
  12. Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp.
 2. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
  • brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny,
  • używać dezodorantów,
  • używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej,
  • zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,
  • zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.
 3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 4. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 5. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim wykupieniem treningów personalnych).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Holmes Place Poland Sp. z o.o.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
  1. Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
  2. art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
  3. art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 3. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.
 4. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 6. Holmes Place udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 3. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place.
 4. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 5. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 6. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 7. 31. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 8. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 9. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 10. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 11. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34.
 12. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 13. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.
 14. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu.
 15. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwaglub reklamacji.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 17. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pla członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od dn. 31.10.2016

Regulamin Treningu Personalnego

This is custom heading element

 1. Przeprowadzenie treningu personalnego możliwe jest dopiero po wykupieniu karty treningowej w recepcji klubu
 2. Pakiety treningów są ważne:
  • Pakiet 4 treningów ważny jest 1 m-c.
  • Pakiet 10 treningów na basenie ważny jest przez 3 m-ce.
  • Pakiet 12 treningów ważny jest przez 3 m-c.
  • Pakiet 30 treningów ważny jest przez 5 m-cy.
  • Pakiet 48 treningów ważny jest przez 7 m-cy.
  • Pakiet 60 treningów ważny jest przez 9 m-cy.
 3. Trening personalny w klubie Holmes Place trwa 60 minut.
 4. Klubowicz zobowiązany jest do podpisania Regulaminu Treningu Personalnego oraz przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 5. Klubowicz umawia sie na trening bezpośrednio z trenerem personalnym, wyznaczając dzień oraz godzinę spotkania.
 6. Trening Personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku kiedy klubowicz nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu na 12 godziny przed rozpoczęciem treningu, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony.
 8. W przypadku kiedy klubowicz spóźni się na trening personalny, wtedy od czasu trwania treningu (regulaminowe 60 minut) zostanie odliczony czas spóźnienia.
 9. Trener musi być przygotowany do treningu (strój trenera personalnego, program treningu personalnego, stoper).
 10. Klubowicz musi być przygotowany do treningu personalnego (ważna karta treningowa, strój sportowy ).
 11. W przypadku jeśli trener spóźni się na ustalony trening z klubowiczem:
  • Do 30 minut – trener prowadzi trening do końca wyznaczonego czasu treningu za darmo lub prowadzi cały 60 minutowy trening jeżeli klubowicz wyrazi na to zgodę.
  • Powyżej 30 minut – trener prowadzi trening do końca wyznaczonego czasu za darmo. Klubowicz otrzymuje również jeden darmowy trening w ramach rekompensaty.
 12. W przypadku kiedy trener nie pojawi się na wyznaczonym treningu wówczas trening uznany jest za nieodbyty, a klubowicz otrzymuje jeden darmowy trening personalny.

Trener oraz Klubowicz podpisują się na Karcie Treningu Personalnego oraz na Karcie treningowej przed wykonanym treningiem personalnym.